• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 3


:

ôåê úîåðä øâéìä ìöéåø?

äîãøéê äî÷öåòé áé
: 0 :
: 07:54:32, 5/08/10
": inbar


:

îä ãòúê òì äîãøéëéí ùáàúø

+
+ : 537

îãøéê

3

îãøéê

4

îãøéê

0

éöéøú

3.3

îãøéê

4

îãøéê

0

îãøéê

0

îãøéê

5

îãøéê

0

:
  • |
  • |
  • |
  • |
3

îãøéê ìäëðú ëåëá îúôåöõ áôåèåùåô

áîãøéê æä úåëìå ììîåã àéê ìéöåø ëåëá îúôåöõ áôåèåùåô áîñôø ùìáéí ôùåèé ...
: 0 : ": inbar

5

îãøéê ìöééø àú âå÷å îãøâåï áåì

áåàå ììîåã ìöééø àú âå÷å îãøâåï áåì æé, áòùøä ùìáéí ôùåèéí. ...
: 0 : ": aviram

0

îãøéê ìéöéøú ëúá éôä áôåèåùåô

îãøéê ìéöéøú ëúá æåäø áöáò æäá îîù éôä, áòæøú äôåèåùåô ...
: 0 : ": inbar

0

îãøéê ìéöéøú ëúá áññâðåï èéâøéñ áôåèåùåô

îãøéê ìéöéøú ëúá éôä áñâðåï èéâøéñ, îãøéê ãé ôùåè åãé ÷ì ùîúàéí ìëì àçã ...
: 0 : ": aviram

4

îãøéê ìàô÷è âùí áôåèåùåô

áîãøéê æä úåëìå ììîåã àéê ìéöåø âùí òì ëì úîåðä ùúøöå ...
: 0 : ": aviram

0

äôéëú úîåðä ìöéåø

áîãøéê æä úåëìå ììîåã àéê ìäôåê úîåðä àîéúéú ìöéåø, îãøéê ôùåè åãåøù éã ...
: 0 : ": aviram

0

îãøéê ìùéìåá úîåðåú áôåèåùåô

áîãøéê äæä àðé àñáéø ìëí àéê îùìáéí 2 úîåðåú áôåèùåô òì éãé Gradient Tool å-Channe ...
: 0 : ": inbar

: 12345678
'

2010 © - ! .
, .