• Home
  • , ()
  • :
  • :

0 1


:

îãøéê

3

îãøéê

4

îãøéê

0

éöéøú

3.3

îãøéê

4

îãøéê

0

:   (" 2 )  
1
rofter
rofter - áá÷ùä òæøä!
1# 04:52:07 | 16/10/08
àðé çåìí òì ìòùåú âøôéèé áôåèåùåô ëáø ùðä!!! åëàï äâéò äáòéä:
àðé òùéúé àú äìåâå ùìé ùéðéúé åëæä òã ùðú÷òúé. ðëåïBlend Mode (éù ìé ôåèåùåô CS3) àæ àöìé ìà éåãò àí àôùø ì÷øåà ìæä Blend Mode àáì æä àåúå ãáø..
àæ òùéúé òì Overaly åàæ æä ìà òùä ìé ëìåí.
àðé ìà éåãò ìîä àáì ìà äéä ìé áø÷ò àú äè÷ñèåøä ùì äúîåðä.
æä äôê ìäéåú áöáò ùì äúîåðä åâí àí äè÷ñèåøä..
àæ ðéñéúé ùæä éäéä ø÷ àí äè÷ñèåøä àæ òùéúé Color overaly åæä äòìéí àú äè÷ñèåøä åùí ø÷ àú äöáà áá÷ùä òæøä!! î÷ååä ùäáðúíîä àîøúé æä ìà ëæä îåáï.

2010 © - ! .
, .